Понеделник - Петок, 08:00 до 16:00
Тел. :02 312 0912

За нас

За доследна примена на принципите на Кодексот за судиска етика, Здружението на судиите на Република Северна Македонија востановува советодавно тело, кое по барање на судиите или Здружението на судиите на искажува советодавни мислења на судиите во Македонија во однос на едно или повеќе прашања поврзани со етичкото однесување, односно соодветното извршување на судиските должности и избегнување на судирот на интереси на судиите во приватниот живот и вршењето на судиската функција.

ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОВЕТОДАВНОТО ТЕЛО

Советодавното тело работи во рамките на Здружението на судии на Република Северна Македонија (ЗСРсМ) и се состои од претседател и 6 членови. По потреба, на состаноците на СТ може да се повикаат да учествуваат и претставници од други институции кои не се членови на СТ.

 • СТ се состанува по потреба во зависност од добиените барања за советодавно мислење.
 • Состанок се одржува доколку има кворум.
 • Милењата ги носи со јавно гласање „за“ или „против“. Мислењето се смета за донесено ако повеќе од половина од членовите гласале “за”.

Местото на одржување на состанокот е во просториите на Здружението на судиите на Република Северна Македонија,Судска палата,бул. Крсте Мисирков б.1 1000 Скопје.


Членови

Врз основа на одлуката на судскиот совет избрани се следните членови :

Шпенд Деваја

Член
судија на Врховен суд на Р.С.Македонија

Исмета Амет

Член
претседател на Виш управен суд

Александар Камбовски

Член
судија на Апелационен суд Битола

Марина Здравкова

Член
судија на Основен суд Штип

Рафис Идризи

Член
судија на Апелационен суд Гостивар

Лидија Димова

Член
претседател на Основен суд Велес

Катерина Митковска

Член
од Основен кривичен суд Скопје

Поставени прашања и одговори

Вкупно поставени прашања

Членови на советодавното тело за судиска етика даваат мислење околу вашите прашања и барања за советодавни мислења

На вашите прашања мислење дале.... »
 • Поставено прашање

  Дали преставува повреда на Етичкиот Кодекс, ако јас како судија или бил кој друг судија за свои потреби или за водење на судски постапки имам/ме ангажирано како полномошник – адвокат, ако постапувам/ваме во предмети во кои тој адвокат се јавува како полномошник на било која странка.

 • Поставено прашање

  Дали е во ред судија да биде член на Ротари клуб во Скопје, основан со мисија членовите – професионалци од повеќе области и лидери во зедницата, своите вештини и можности да ги стават во служба на заедницата во која битисуваат.

 • Поставено прашање

  Дали судија може да ги користи социјалните медиуми како начин на комунијација со другите судии, одниосно колеги (обвинители, адвокати, професори, правници и др) и до која мера може да тој/таа да ги користи, односно треба да има?

Документи

Издадени документи од судискиот совет за етика.

Кодекс за етика на судиите и судиите поротници

Во кодексот се опишани норми за однесување

Преземи документ

Одлука за избор на членови на Советодавното тело за судиска етика

За членови избрани се

Преземи документ

Прирачник за спроведување на кодексот етика на судиите и судиите поротници

етика на судиите и судиите поротници

Преземи документ

Правна анализа на стандарди и принципи на судиската етика

Преземи документ


Контакт

.

Бул. Крсте Мисирков бр.1 (зграда на Апелационен суд)

1000 Скопје Северна Македонија.

Е-маил

mja@mja.org.mk

Телефонски контакт

02-3120912